در محور بنیان اندیشی

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

تا انتشار این کتاب هم یقین دارم که حوزه ی تحقیق، تاریخ و ادبیات ما از تحلیل های «بنیان اندیشی»، اکثراً خالی ست؛ زیرا پرسش های زیادی بی پاسخ مانده اند. 

یک نوع تقابل فرهنگی که در میان بحث های سیاسی، زبانه می کشد، در خلط بی ربط مفاهیم، افغانستان را با تمام سنگینی سجل بین المللی، به حاشیه می برد. 

رسوب ذهنیت های مخرب که به نام تاریخ، جلو اقتدار کنونی سیاسی جا زده اند، حداقل بخش هایی از واحد های کوچک قومی را به درز های مبدل ساخته که با طرح های دلخواه گذشته، عملاً در چاله ی سوء تفاهم، سقوط کرده اند. 

این سوال همواره باقی ست که در عصر تکنالوژی که فرآورده های مختلف آن در مرز های جهان سوم دربست وارد می شوند، با تاریخی چه باید کرد که در آن حداقل مفاهیم کنونی حقوق بشر، آزادی ها، زنان و مردمسالاری هم یافت نمی شود. 

در فرصت همین کتاب، روی اصالت ها و پاسداشت حقوق فرهنگیانی بحث کرده ام که مکتب «بنیان اندیشی» را در جغرافیای فرهنگی ما لطف کرده اند. بنا بر این در این تلویح بایسته است یادآوری کنم که ریشه های بعضی معضلات ما قدیمی/ باستانی هم هستند. در واقع بنیان اندیشی به همین ها رسیده گی می کند. منتها با یک افزودی دیگر، تعمیم آن را در تمام عرصه ها پیشنهاد می کنم. چون ریشه یابی معضلات در این جا، شبیه آدم های مطرود است. 

لینک دانلود:

https://www.ketabton.com/book/13293