د ملالې میوند په ویر کې
دا قاتل څوک دی او موږ ولې وژني
هم مو ښاغلي، هم اغلې وژني
په انتخاب د مرګ کې نه تېروځي
په موږه ټولو کې منلې وژني
داسې خیرن دښمن به بل چیرې وي
چې پښتنې په پت سپېڅلې وژني
کارغان ټول ګرځي په بڼو کې ازاد
ښکاري زموږ د بڼ بلبلې وژني
په نوم رڼا پر افغان نه لوروي
تورتم کې خوښ دي، ډېوې بلې وژني
زه د قاتل ضمیر وجدان ته هیښ یم
چې پریښتې تر ښکلا ښکلې وژني
که د جهاد پریکړه منطق داسې وي
چې مو نجونې نومېرلې وژني
بیا دې خدای مل د هغه دین ایین شي
چې په خپل لاس عقيدې خپلې وژني
دښمن مو څټې او بنسټ ته ایښي
چې ملالۍ غوندې اتلې وژني
افغان پښتون ته خپل دښمن مالوم دی
په لر او بر کې چې روهیلې وژني
د ۲۰۲۰ کال د ډېسمبر ۱۰ مه
مرادزی