ووايه مطربه دا وحشي طالبان څه غواړي
هره ورځ مو وژني، دا کرايي قاتلان څه غواړي

بيا يې زموږ کور، مکتب، محراب په وينو ولړه
دا د صليبي اډو، کوني مونجوران څه غواړي

بيا يې د مؤمن په ضد ساده کليوال کته کړل
دا د ابرهه لښکر، له سپين مسلمان څه غواړي

سر او ناموس دواړه يې تورمخي پنجابي لوټي
دا د زمانې ذليل، زما له افغان څه غواړي

خوب يې تښتېدلی دی د خېټې او مستۍ په پار
دا په زړه ناولي، له حديث او قرآن څه غواړي

هسکې غاړې نيسي، خو قيضې پکې د شنو پرتې
دا د ډک آخور شوقي، د ننګ دلالان څه غواړي

څه ذليله ژوند بې پته مرګ يې په نصيب رسي
دا د لر او بر په ګنج پراته حماران څه غواړي

څومره په سلګيو کونډو بورو سوله وغوښته
دغه د وحشت روږدي، روحي ناروغان څه غواړي 

(نور)  به نذرانه ورته د سولې ترانې زده کړي
ټول له دې سپڅلي دين منکر جاهلان څه غواړي