دین ساتنه کې ملا ته اختیار نشته
له خدای پرته د دین بل ذمه وار نشته(۱)
چې خدای خپله ځان د دین ذمه وار بولي
ضرورت زما او ستا د ټینګار نشته
هغه څه چې انسان نه دي پنځولي
د انسان په هغه کار کې هیڅ کار نشته
چې ملا د خدای په کار کې وهي ګوتي
له ملا څخه بیا هیڅوک بېلار نشته
دین یوازې احکام نه دي زیات اسرار دي
هیڅ ملا ته لاسرسی په اسرار نشته
د قران هر یو حروف لوح محفوظ کې
د کوه قاف له غره نه غټ دي انکار نشته
تر هر حرف لاندې زرګونه مانا لیک دي
په یوې مانا يي پوهې ته لار نشته
ملایکې هم له دې پوهې عاجز دی
بیا دې پوهه کې انسان څخه خوار نشته
لاسوهنه چې انسان په کار کې عیب ده
د اسمان کار کې حاجت د ګفتار نشته
عقیده په دین د هرچا شخصي کار دی
په دې برخه کې هیڅوک ټېکدار نشته
ملا نه دی سوداګر دی، دین بازار کې
ټوله ګټه کړي، تاوان د دینار نشته
که اشرار دي د ملا تر څنګه ټول دي
د ملا له څنګه پرته اشرار نشته
ملا نورو ته جنت په تلوارغواړي
بل جهان ته ضرورت د تلوار نشته
نعمتونه چې په دې دنیا موجود دی
دا نعمت په بل جهان بل دیار نشته
راځۍ خپله دا دنیا ځانته جنت کړو
د ملا په وعدو هیڅ اعتبار نشته
یادونه:
(۱ ) : د «انا نزلنا ذکر انا له لحافظون» ایات شریف ته اشاره ده. چې معنی يي داسې ده، ما ستاسو د ذکر لپاره (قران شریف) درلېږلی دی او زه یې ساتم.
مرادزی