ابا سين جکړ

دودست شينواري د غزل په اقتفا :

                               غزل
زه لا نه يم رسيدلی ستا  محفـــــــــل ته 
  هغوي ټول دي رسيدلي خپل  منزل ته
داوېجاړ وطن به ځوک راته سمبال کړي
   ديتم ژړا چی راغله چاپيرچــــــــــل ته
جکړمړاوې شو بی وختــــــــــه رانه لاړه 
   خدايه ځه ووايم بی وخته دې اجل ته
ستا هر کار خو بې حکمته  نه وی ربه؟
يوسف وروڼووغوځاردکوهي تل ته
رانه ورکه سپينه لاره په تيــــــارو کې
منتظريم د ايمان د رڼا ځـــــــــــــــــل ته 
اباسين چې د ښکلا په باغ ورګډ شي
رب دې وسپاري دخضر غوندې مل ته