بایزید که باله ځان پاک اولوړ پخپله
د جام حجمې وو څه لږنه ځایده بله
پیغمبرویل پېژنده ستاموږته مشکله
ده لیده هغه نا پایه سمندر ټوله پخپله
پرتله دنبي اوامُتي نه مِقّیاس کیږي
د ډنډ او سمندرپرتله نه کیږي هیڅ کله
بایزید به وو ولي له خپل مقامه
خومحمد دی پیغمبرله خپل آنه له ازله
شمس پوښتلی مولانا له دې خبري
بلخي دی وربیاکړی پوهي دیني بې بله