مه وژنئ
مه وژنئ با درده انسان مه وژنئ
نور د انسانیت پیروان مه وژنــئ

بس کړئ دغــه ظلم او جفا نــوره
نوردا بې ګناه مظلومان مـه وژنئ

تاسې به هم کـــــور لرئ اولاد لرئ
نور د کلې زوړ او ځوانان مه وژنئ

پريږدئ چې ګلونه شي باغونه شي
نور دا ببر سر ماشومان مه وژنئ

سولې، ورورګلوی ارمان په زړه لري
زمونږ دا نازولي بچيــان مه وژنئ

دا د خواخوږۍ او همدردۍ سمبول
درد او د احساس انسانان مه وژنئ
----------------------------
۴ – ۱۲ - ۲۰۱۹
م ۰ کال