ژوند سوغات نه دی یو دروند لعنتي پور دی
تپل شوی په ژوندیو باندې په زور دی

بېرته هم رانه په زور اخستل کیږي
د (اشنا) ځکه د هغه نه زړه تور دی