رښتین سه:
تشـوسپېـروخاوروتـه مـي مه راځــه آشنـا
هــرچیـري چي دي یادسـوم دعـاء کـوه ومـا
پــه ویـــلوکــي صادق سه مه سـه چَـپّولـپ
راځــه بــیـا ســه ملګـری درښـتـیـا او د وفـا
بې وفا آشنایان ډېروي مُوچان دي دخوږې
په یوه کِـیش په هواوي وخوږو ته راځي بیـا
ګلان کــه رنګـیـنه دي دتېرواغزوسره دي
که ګل غـواړې آشنا اغــزی ګـالـه په رښـتیا
رښتین ویل ترخه دي نې اوري هیڅ څوک
نــسي حـق خــپــل ځــای داخــبـره واوره بیا