کـه زه شـاعـروای هسک اشعاربه مي ویل
چـي پـخـپـل وخـت کي مــولـانا ورتـه کتــل
زه چي ګـورمه یا لـولــم اشعـارد نـورکسانو
په زړه کي مي راګرځي د رحمان بابا غزل
رحمان کـړه په اشعاروخپل پښتوژبه اوچته
پـه دې لار کـي کلـه سـیـال لــري هیڅ ځـل
کـه دخوشحـال پښتـوژبي ادب کـړمه دریاد
پښتـوئې پخـپـل شعـر کي لکه لمروځـله ول
دعبدالحمید دیوان دُرومرجان دی بېله شکه
دپښتو ژبي سـعـدی دئ شک مـراوړه بلکل