کـله چي پردی سوم لـه بورجـل نـه خـپـل*
پـــه هـــــــرانــــګــړکــي وم خــواشــیـــنـــی تــل
مارغه غوندي بـندي دزرو په قـفـص کي*
خـوزمـابه یادېده دهغي لـــوخي سـرهـرځــل
ستانـیه دهـیواد ده ستونزمـن په هـره ژبـه*
مېنه وي هـرچـاته ئې ماؤی غوندي بورجــل
که پردی له خپل هـیواد په بل مـکان ئې*
کـــې سلــطان سې بولي دي وګــړي بیاهم بل