نم ،کنګل او اور خو په الماسو اثر نه کوي
زنګ چې یې وهي،کم اصله اوسپنه یاجست وي

پیروي که فقیر،داحترام وړ یې ونه بولې!
نه دی مسلمان ،چې سکښتی بُت بابُتپرست وي

چا چې دملت په وینو ځان ته بنګلې جوړې کړې
یوه ورځ نه یوه ورځ به ورپکې دویرجرست وي

هم به سره شادی هم به موزی ورپورې وخاندي
څوک چې په بازار دیارانې کې ورشکست وي

چاچې دپتمن ژوندانه خوند یوځل څکلی وي
دام،ځنځیر او دار ورته څوکۍ،رتبه او بست وي

لاس ،پښې ،مخ اوسترګې یې په ویاړسره ډیرزر ښکل کړه!
څوک چې په ازل کې دعزت په بڼه هست وي