راغــی خــزان بــیــا درنـګـوسـره تـیار
وُنــي رنګــیــنه سوې خــو ژړپکـښــې بسـیــار
سوځنګل داسي رنګین نقاش ورته حیران
په لیدوبه ئې موړ نسې عجیبه ئې دی رخسار
په چمن کي زاغان ګــرځــي بـلـبـل نسته
وارُونه دي چي ګـــرځي نن خــزان سبــابـــهار
چمن خواردی دګلونوبلبل دی بې ګلــونو
خــدایــه راولــه! بـیاهــغــه مــهــال دښه ګلذار