من در سرزمین بدنیا آمده ام که همیش در آن آتش جنگ روشن است و مردمش برای خواست دیگران قربانی میدهند.من با خانواده ام مانند افغانهای دیگر به یک بهانه یی زنده گی آرام را ترجیح داده ایم و به هزار دروغ ؛ چل وفریب خود را تا امریکا رسانیده و در آرامش به سر میبریم.من توانستم ازکارکرد که با امریکایی ها انجام داده بودم آن را بهانه نموده کشورم؛مادرم؛برادرانم؛خواهرانم ؛اقاربم؛دوستانم؛هموطنانم را رها نمایم تا باشد در آسایش زنده گی نمایم.حال من این حق را ندارم تا در مورد افغانستان چیزی بنویسم زیرا من گفته ام که در افغنستان به من خطر است؛در افغانستان آرامش نیست و افغانستان به من جای بود وباش نیست وقتی من این حرفها را گفته ام پس هیچ حقی ندارم در مورد اش چیزی بگویم .افغانستانی نازنیم من چهل ویک بهار زنده گی ام را در کنار تو بوده ام و با تو زنده گی نموده ام فقط یکبار برایم اجازه بده تا برایت گره دلم را باز نمایم و بگویم که بنام قوم؛مذهب؛سمت؛تنظیم و غیره نامها هموطن ات را نابود مساز. وقتی بخواهی تاریخ افغانستان را مطالعه نمایی به جز از جنگ ؛ویرانی؛کشتن؛تباهی؛کوچ کردن و تضعیف نمودن یکدیگر چیزی را مشاهده کرده نمیتوانی که این همه از دست چند بزرگ نمایشی که جزتشنه قدرت چیزی دیگری نبوده صورت گرفته است.در همه نقاط جهان جنگها؛کشتن؛ویرانی و کوچ کردنها صورت گرفته است اما ساکنین شان کوشش نموده اند که دیگر مردم اش از بین نرود و برای آبادانی کشور خود به کار شروع نموده اند و یکدیگر خود راپزیرفته اند و برادر وار در زیر یک پرچم واحد کشور خویش زنده گی مینمایند و یکدیگر خود را دوست دارند و به منافع ملی خویش وفادار اند.امروز در امریکای که چند صد سال از وجود اش میگذرد و با آنان که هزاران سال از حیات شان در کره خاکی از وجود خود صحبت مینمایند رقابت دارد و در این رقابت فعلا مقام اول را از هر لحاظ بنام خود رقم زده است.امروز در امریکا هیچ باشنده اش بنام رنگ؛سمت؛پوست؛دین . نژاد اش تحقیر نمیشود چون به سرزمین خویش و ترقی اش وفادار اند و تعهد نموده اند که برای منافع کشور خود کار مینمایند.ای نور چشم ام چرا من وتو بنام آن دزدانی که همه برای منافع اجنبیها اجیر گردیده اند خود ؛فامیل و هموطن خویش را قربانی هدف شوم شان نمایم ؛چرا برای سربلندی و عزت افغانستان دست به کار نشویم ؛تا به کی برای این دزدان قربانی میدهید؟همه باشنده گان سرزمین افغان برای کشتن یک دیگر میخواهند به مکتب بروند؛باسواد شوند ؛منصب بدست آورند تا باشد در آینده برای خود ؛فامیل؛اقارب و قوم خود کار نموده و دیگران را به هر نام که باشد ضعیف و از بین ببرد.این میراث حال در رگ ؛رگ هر افغان جا دارد.هر قوم خود رابهتر از دیگر میداند و در کوشش این است تا به هر نوع که باشد دیگری را از صحنه دور نماید .همه بدبختیهای افغانستان از دست روشنفکرانش صورت گرفته و بنامهای گوناگون آنانی را که از سواد بی بهره اند استفاده نموده و مواد سوخت هدف خویش قرار دهند. همینها بودند که بنامهای مجاهدین در آغوش پاکستان؛ایران؛عربستان و امریکا ریختند.همینها بودند که بنام کمونستها در آغوش روسیه ریختند.همینها بودند که طالب شدند.همینها بودند که دیموکرات شدند.همینها بودند که داعش؛طالب شدند و همینها هستند که به هر نام مفاد شان باشد میشوند.آیا کمونستها برای وفاداری به بادار شان مردم خویش را زنده به گور ننمودند؟آیا مجاهدین برای خوش ساختن بادار خویش همه تاسیسات را از بین نبردند؛پایه های برق را؛فابریکه ها را؛سرکهارا؛پلها را؟آیا مجاهدین کابل را ویران ننمودند؟آیا مجاهدین جنگهای قومی را به راه نه انداختند؛آیا مجاهدین قتلهای گروهی ننمودند؛آیامجاهدین همه دارو و ندار حکومت را به پاکستان نفروختند؛آیا مجاهدین تجاوز های جنسی ننمودند؛آیا مجاهدین همه پلهای را که ازشمالی الی سالنگ از ترس طالبان از بین نبردند؟آیا طالبان برای ثابت نمودن نوکرخوب همه باغها؛منازل مردم را به آتش نکشیدند؛آیا طالبان قتلهای گروهی ننمودند؛آیا طالبان دیگر اقوام این سرزمین را تضعیف ننمودند؟حال که به جز طالبان و داعش همه گروه های در گیر قبلی در ساختار حکومت شریک اند چرا با هم جور نمیآیند چون اینان همه خاین اند؛آدم کش اند؛دزد اند؛نامسلمان اند.بیآید یکدیگر خود رابپزیریم؛آغوش خویش را به یکدیگر بگشایم؛به این سوگند خوردهای دروغین که با سرنوشت همه مردم بازی مینمایند الوداع بگوید.ای افغان نازنین هویت ات را ثابت کن تو یک انسان؛مسلمان و همسیال در این جهان هستی راه نیک را انتخاب کن تا با همقطارانت سربلند زنده گی نمایی و فردای بهتر برای خود؛خانواده و هموطنانت داشته باشی. بیآید برای انسانیت زنده گی نمایم و دیگر مردم خویش را نجات دهیم و نگذاریم دیگر از بین بروند.مردم نازنین و دوست داشتنی افغانستان حق زنده گی کردن را دارد بیآید برای نجات شان از دست این جناوران دست به کار شوید.
((تابع))