اینکه امریکا، روسیه، چین، هندوستان، پاکستان، ایران، عربستان سعودی و بقیه کشور های ذیدخل در قضیه ای افغانستان چه می خواهند، شاید خود آنها بهتر بفهمند، مگر سوال اصلی در اینجا اینست که ما افغانها چه می خواهیم؟

اینکه هر مملکت دنیا علایق خود را و منافع ملی خود را تعقیب می کند، همه می دانند و ضرورت به تکرار مکررات نیست، مگر سوال ما این است که ما افغانها چه را، علایق کی را، علایق کی ها را تعقیب می کنیم؟

بدون شک که پاسخ به همچو یک سوالی جامعی را نمیوان به ساده گی در لابلای سطوری چندی گنجانید، زیرا رقم چندین میلیونی افغانها و علایق آنها را چطور میتوان در چند سطری گنجانید. اما هر گاه جمله علایق چندین میلیونی افغانها را به صورتی تصویری تخیل کنیم که در نقاشی آن تصویر چندین میلیون نوع رنگ و چندین میلیون قسم فُرم هم به کار رفته باشد، تصویر باز هم یک تصویر است!

هرگاه با به کار گیری قوه ای مخیله جایگاه دولت، حکومت، نظم، نظام و غیره موضوعات و صنایع بشری را نیز ره دهیم همانا چوکات تصویر، جابجایی رنگها و فُرم ها و جذابیت آنها خواهد بود که مطرح کردن٬ مطرح شدن، نمایش دادن، نشان دادن، پُز دادن، جلوه٬ جلوه کردن٬ بارز شدن٬ معلوم شدن این تصویر را در مرکز توجه جهان و جهانیان قرار میدهد.

اما بدون موجودیت یک "میخ صلح" ما هرگز قادر نخواهیم گشت تا این تصویر خویش را در نمایشگاه جهانی که اکثریت ممالک جهان تصاویر شانرا آویخته اند، بیآویزم، در آنصورت تصویر ما را هرکشوری نظر به علاقه و لزوم دید خودش با دستکاری های ذوقی و سلیقوی خودش، زمانی بالای میزی، زمانی بالای چوکی یی، زمانی در تاکویی، زمانی در انبار چوب سوخت و زمانی هم در آتشکده، زمانی هم زیر برف و باران و یا هم در گل و لای قرار داده نظر به ضرورتش از آن کار خواهد گرفت!

یعنی: تصویر ما به "میخ صلح" نیاز دارد، و بدون موجودیت میخ صلح نمیتوانیم در نمایشگاه جهانی دنیا، آن هم در شرایط، وضعیت و حالات فعلی، تصویری جالبی از آویزانداشته باشیم!

در عین زمان، بدون شک که، بدون موجودیت صلح بین الافغانی در داخل افغانستان نه امنیتی، نه ثباتی، نه قانونیتی، نه عدالت اجتماعی و نه هم رفاهی را سراغ داشته خواهد بودیم.

پس باید درقدم نخست چهره های محیل مخالفین صلح بین الافغانی را با موجودیت اسناد دقیق به معرفی گرفت!

صلح به خیر
----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما