-------------------------
که زه ونه ژاړم
نو زه به لکه یو مرغه یم
په قفس بند
چی نه الوتی شی
او نه سندري وایی
***
که زه ونه ژاړم
نو زه به لکه یو غر یم
د واورو ډک
په سوړ ژمی کی
چی نه ونه لری
او نه وحشی حیوانات
***
که زه ونه ژاړم
نو زه به لکه یو ډنډ یم
چی غواړی و بهیږی
لکه یو سیند
او بیا به لاړ شم او
او مځکي له ابو ډکي کړم
***
که زه ونه ژاړم
زه به لکه یوه ونه یم
چی نه پاڼي لری او نه میوه
نو زه باید وژاړم
او
له اوښکو سیند جوړ کړم

سمیع الله خالد سهاک
د سپتامبر ۲۴، ۲۰۱۸
مونتری ، کالیفورنیا