(معرفی کتاب)  

تاریخ پردازی ما با فراز و فرودی که در صد سال اخیر داشته ایم، بیشتر معطوف به جغرافیای کنونی افغانستان بوده است. تحولات و ناهنجاری هایی که مسیر افغانان را برای پی گیری نو آوری، دوباره به داخل می بردند، برداشت های نه فقط بخشی از قلم پردازان دست اندر کار تاریخ را کنونی می سازند، بل اقشاری که در طیف های جوان، شایق پذیرش مسوولیت های مملکت اند، با نگرش بر جغرافیای امروزی، از عناصر و حقایقی بی خبر می مانند که در امور سیاسی، شاید یک آگاه سیاسی را توانایی دهند وقتی در میز  همسایه اش می نشیند، چه عناصری در پیوند به خلط، تاریخ و امتزاج که کلیت متجانس را در سراسر دنیا نفی می کنند، او را کمک خواهند کرد سود ببرد؟  

آگاهی های تاریخی پیوسته با نقش تباری سطح منطقه کمک می کنند از مزایایی بهره ببریم که امتیاز ما با ریشه هایی در طول قرن هاست. با ترجمه ی کتاب «تخت دهلی را فراموش می کنم»، تجربه ی نگارش تازه از یک روایت کهن را تقدیم می کنم. در این کتاب، نه فقط نقش افغانان در سیمای تاریخی شبه قاره ی هند ترسیم می شود، بل نشان می دهد میراث های دیرینه و سهم هویت های تباری ما در امور کشوری، ایجاد مدنیت و جهش فرهنگی هند، تا چه میزانی ارزش دارند و گره از مشکلات گشوده اند. 

 هرچند مزایای رسانه یی حرفی نمی گذارند تا مردمان کنونی از احوال هم بی خبر بمانند، اما قرائت ما، اگر متعهد باشد، بینشی می شود که امتیاز خویش در ارتباطات بیرونی را همیشه رعایت کنیم. 

یادآوری: 

ناشر کتاب «تخت دهلی را فراموش می کنم»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمن نشر دانش). 

محل پخش و فروش کتاب «تخت دهلی را فراموش می کنم»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت تجارتی رحیم گردیزی، در مسیر جاده ی ده افغانان- دهن باغ، کابل.