څو په خپله سره یو نه شو ورکیږو
لاترڅو به په سرو وینو کې لمبیږو

هره ورځ دلته د غم په ټغر ناست یو
د غزني ،کابل،ننګرهار په ویر ژړیږو

نن په یو سبا په بل کور کې ماتم دی
د پردو تحریک او لمسه وژل کیږو

هرکنډر په هره خوا مرګی مرګی شو
په نفاق کې مونږ له غمه نه خلاصیږو

ورنو سوله، همغږۍ ته ضرورت دی
په یووالي خپل مطلب ته مونږ رسیږو

تربګني او په نفاق باندې څه نه شي
ځو د سولې د کاروان سره یو کیږو

افغاني، حب الوطن جز د ایمان دی
خپل وطن په خپل ایمان باندې نازیږو
-------------------------------------
سمیع الدین افغاني
۱۲ – ۹ – ۲۰۱۸
م ۰ کال