از چند سال بدینسو از تخریبات و جنایات گروه تروریستی موسوم به داعش در داخل افغانستان اخباری به میدیا انتشار می یابد. با آنکه اکثریت مطلق میدیای مربوطه فعالیت های تروریستی گروه تروریستی موسوم به داعش را فقط و فقط به حمایت پاکستان مخرب مربوط می دانند، اما بی جا نخواهد بود هر گاه رول ایران مخرب را نیز در این قضیه نیز تحت تحقیقات دقیق قرار دهیم!

این شاخه، شاخه بازی های تروریستان چنین فرضیه ای را به ما میرساند، که امکان زیاد دارد که در کنار پاکستان رژیم آخوندی ایران نیز ، با امکانات وسیعی که دارد، حتی طرح های تروریستی و مخربش را از راه و مناطق پاکستان نیز انجام دهد!

چنانچه رژیم ایران حلقات تروریستی القایده، بلخصوص بخش و شاخه ای مصری های حلقات تروریستی القایده را که با حلقات تروریستی پاکستان نیز در ارتباطاتی اند، در داخل تهران، از پانزده سال بدینسو، در دست خود دارد! مثلاٌ العادل مصری و امثال وی را تهران از پانزده سال بدینسو، به ساز خود می رقصاند!

به هر صورت این موضوع تحقیقات دقیق می طلبد!

----------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما