دوه رنګه ګل مي په ګلزارکي نه خوښیږي
که یارسي دورنګه دجـفا اوُرهـلـتـه بلـیـږي
خبـره کـه یوه وي په زړه پـوري تـوده وي
په یوه ژبه دوې خـبــري شرسره جـوړیــږي
دمېـړه ستاینه داده ویـل کول ئې سره یووي
قسـم تې حاجت نسته ویل ئې پـوره کـیـږي
یامـېـړه سه یا دمـېـړه تـرڅنګ مېـشته سـه
غـمی کله ځلـیــږي،چي په زرو نیـوله کیـږي