نړیوال نظامي او دفاعي تړونونه
لیکوال: پوهنیار محمد عالم امین 
منځپانګه: په دې کتاب کې د نړیوالو دفاعي او نظامي تړونونو مکمله پیژندنه، ستونزو او لاس ته راوړنو ېې بحث شوی او همدارنګه په سلو ۹۵ نړیوال دفاعي او نظامي تړونونو ته په کې ځای ورکړل شوی.

چاپکال: 1397 لمریز
یادونه: دا کتاب له ننګرهاره ختیځ کتابپلورنځي خپاره کړي دي.
پته: اسحاق زی مارکیټ، زېرزمیني، ختیځ کتابپلورنځی – جلال اباد ښار
اړیکه:0787412050
برېښنالیکkhatiz.press.gmail.com

د دې کتاب لوستل نه یواځې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصلینو ته اړین دي بلکې مطالعه یې هغه چاته هم بې ګټې نه ده چې له سیاست سره سروکار لري.