طنز
محمود نظری

د زمری په غاړه خرمهره

پنځوسو تنوغلو دا وطن په سرکولپې نیولی یرغمل
کله وزیرسي کله والي سي کله سلاکارسي هر سور غل
چې هر یو له واکه لیري سي بیا دغرتوپرتو بنۍ سي
د واک د لړمون خوړینو بګیلوغلو سره يې ټیزونه سي مل
***
سوله له طالبانو سره په کوم موم خشره نه کیږي
دمینې بیان په چینګه خوله او خبرو هرزه نه کیږي
ولي دلته اهل کار ته د کار مسؤلیت نه سپارل کیږي؟
زمریتوب په خپله غاړه ځړول د خر مهره نه کیږي
***
دلته بډي اخیستل دښې ډیموکراسي یوه پالیسي ده
هر دفتر کې د دولت لخوا د اړ دبغل جیب تلاشي ده
زموږ دمترقي وطن ماشین یوازې په غوړو غرتو چلیږي
اصلي کاریې یوازې خپل دصدرۍ دبغل جیب ډکي ده
***
دنظار نوم دلته په سیاسي خبرو کې ولس دی
نه پوهیږو دلته واک د امریکا که غنی مفلس دی
دناتو نوی نوم زموږ په سیاست کې نن وطن دی
دخدای لپاره نور ددې نومونو کارول بس دی
ولس ( نظار ) دا غواړي او وطن (ناتو) دا غواړي
په دې سیاسي خبرو پوه دلته هر کس دی
غله سیاستوال اوس دا نومونه ډیر کاروي
د ټول ملت ویل موخه یې یوازې یونا کس دی