دیتیم چیغي هغه عرش لارېږده وي
اوښکې سـمنـدرسي ښـارونـه ورانه وي
یتیـم مخـکي زوی مـه نـازوه خـپـل
دغـــه کـــارد یــتـیـم زړه پــه درده وي
دیتیـم په نازولـو الله خوښـیـږي تـل
نــازئې په یقـین سره نړۍ هم خبره وي
یتیـم وي بېنوا بې مینوالـو دی تـنها
مخ داوښکوبې اوس څوک ور پاکه وي