به مناسبت 26 دلو ، روز شکست و فرار ملیشه های اشغالگر شوروی ، از کشور!

فرعونیان به سوى نیل جیحون فرار کردند !!!

عبدالخالق صارم

26 دلو !
روز پیروزی فریاد بر شکنجه !
روز پیروزی اشک بر باده !
روز پیروزی خون بر شمشیر !
روز پیروزی امنیت بر وحشت !
روز پيروزى شهادت بر كشتار !
روز پيروزى هجرت بر فرار !
روز پیروزی جهاد بر ترور !
روز پیروزی ایمان بر نفاق !
روز پیروزی اسلام بر کفر !
روز پیروزی حق برباطل !
روز پیروزی خیر بر شر !
روز پیروزی غنیمت بر غارت !
روز پیروزی پابرهنگان بر قلدران !
روز پیروزی زحمتکشان بر مفتخواران !
روز پیروزی بی نوایان بر فیودالان !
روز پیروزی آزادی خواهان بر اشغال گران !
روز پیروزی گرسنگان بر اربابان زر و زور و تزویر !

بلی ! نیمه هاى شب 6 جدی 1358 بود که فرعون با لشکرش بر ما شبیخون زدند !
راد مردی از تبار آزادگان ، موسی وار ، در خیل پرسوختگان ! ندای جهاد و آزادی بلند کرد !
همگی بدور او جمع شدند و با سنگ و چوب و کلوخ بر سربازان فرعون یورش بردند!
خواستند در نیل خون خودشان غرق کنند!
أما تعدادی از همرهان نیمه راه، با فرعون سازش کردند !
فرعون در 26 دلو سال 1367 با اندکی از سربازانش از نیل ما جان به سلامت کشید!
در کناره رود جیحون رسیدند !
بوریس گروموف، فریاد کشید!
سالها پیش در انتظار این روز شکست بودیم !
در آن سوی نیل جیحون ، همرهان دیگری از خیل پرسوختگان !
با ( حجارة من سجیل ) در انتظار فرعون هستند !
فرعون به هامان وظیفه سپرد تا پرسوختگان کولاب و بخارا با سازش کاران ما همسو شوند !
تا فرعون و بقایای سربازانش خون چکان از ما دور و دورتر شوند !!!