یـــووارپــه آنـد سه بـیا ویانـد سـه
دپــوهـــي دمــحـفــل پــه هـــانــــدووانـــدســــه
خـوله دژبـي یوهټی یاپلورنځـې ده
که خلاسه نسوه حال ئې پټ سي نو پوهاندسه
تـرهَذَرویـــل نــه ویـــل لاښــه دي
پـــټــه خــوله ښــه له اورېدوســره په هاندسـه
په پاړسوکي یومتل دی ویل کـیـږي
ســـل ځــلي پــه آنـدسه یــوځــلي ګویانــدسـه
ښه خبره ښه،اورېده ئې د نغمې دي
پـــرځـای کــوه خــبــره هــرچالـره په آنـــدسـه