شاته

کابل پولیس: د سمبال شویو غدیو یو مهم مشر نیول شوی

د افغانستان کورنیو چارو وزارت په کابل کې د یوه وسله وال د نیولو خبر ورکړی چې په وینا یې 'ډېرو خطرناکو جنایتکارانو' کې بلل شوی دی. دغه کس عابد نومېږي چې چې په ټولنه کې یې نوم 'بیني' دی. د چارواکو په وینا دا په دوو ورځو کې د سمبال شویو غدیو دویم مهم مشر دی چې د نیولو خبر یې ورکول کېږي.