شاته

ارګ: ایراني چارواکي د طالبانو د ویاندانو په ډول خبرې کوي

راتلونکي افغان حکومت کې طالبانو ته د ونډې ور کولو په هکله د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو په ځواب کې د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وايي، ایراني چارواکي د طالبانو د ویاندانو په څېر عمل کوي.