شاته

پاکستاني ملا د کلي خلک پر خپل ایمان شکمن کړل

د پاکستان د پنجاب صوبې په چنیوټ ولسوالۍ کې د یوه کلي خلک اوس دې پرېشانۍ سره مخ دي چې دوی مسلمان دي که نه او نکاح یې په ځای ده که ماته شوې ده.