د موضوعګانو سرپاڼه

د میرمنو ، ماشومان او تنکي ځوانانو نړۍ

الله جل جلاله می نه هیروی

حلیم یار فطرت
09.01.2013

ﻭﺍﯾﯽ ﭼﯽ ﯾﻮﻩ ﻭﺭځ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻼ‌ﻡ ﻟﻪ ﯾﻮﻩ ﻣﯿږﺘﻮﻥ(نمل) ﻧﻪ ﻭﭘﻮښﺘﻞ ﭼﯽ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﻝ ﮐﯽ څﻮﺩﺍﻧﻲ ﺧﻮﺭﯼ!
ﻣﯿږﯽ ﭘﻪ ځﻮﺍﺏ ﮐﯽ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﻭﯾﻞ:
ﺩﺩﻭﻩ ﺩﺍﻧﯽ
ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻼ‌ﻡ ﻫﻐﻪ ﺭﺍﻭﺍﺧﯿﺴﺖ ﺍﻭپه یوه ښیښﻪ ﮐﯽ ﯾﯽ ﺑﻨﺪ ﮐړ ﺍﻭ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﯾﯽ ﺩﻭﻩ دغنمو دﺍﻧی ﻫﻢ ﻭﺍﭼﻮﻟی ﯿﻮﮐﺎﻝ ﺗﯿﺮ ﺷﻮ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻼ‌ﻡ ﺭﺍﻏﯽ ﺍﻭ ﺩﻫﻐﯽ ښﯿښﯽ ﺳﺮ ﯾﯽ ﺧﻼ‌ﺹ ﮐړ ﮐﻪ ګﻮﺭﯼ ﻣﯿږیتون ﯾﻮه ﺩﺍنه ﺨﻮړﻠﯽ ﺍﻭ ﯾﻮﻩ لا ﭘﺎﺗی ﺩﻩ ﻧﻮ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻼ‌ﻡ ﻭﺭنه پﻮښﺘﻨﻪ ﻭﮐړﻪ ﭼﯽ ﻭﻟﯽ دی ﯾﻮﻩ ﺩﺍﻧﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﮐړﯽ؟
ﻣﯿږﯽ ﭘﻪ ځﻮﺍﺏ ﮐﯽ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﻭﯾﻞ : ﮐﻠﻪ ﭼﯽ ﺯﻩ ﺍﺯﺍﺩ ﻭﻡ ﻧﻮﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺭﻟﻮﺩ ﭼﯽ ﺍﻟﻠﻪ(ج) ﻣﺎﻧﻪ ﻫﯿﺮﻭﯼ اورزق رارسوی ﺧﻮﮐﻠﻪ ﭼﯽ ﺗﺎ ﺩﻟﺘﻪ ﺑﻨﺪی کړم اوزمادرزق ذمه دی ووهله
نوزه پردی وویریدم چی هسی نه زه درنه هیر شم نوځکه می دایوه دانه دراتلونکی کال لپاره زیرمه کړه
لیکنه :
حمدالله حلیم یار


Symarik
15.09.2015

I do not see the picture Can you offer me see leave?


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more