د موضوعګانو سرپاڼه

بیا رغونه او پرمختګ

کاسب دخدای دوست لیکنه"حمدالله حلیم یار"

حلیم یار فطرت
09.01.2013

ﺍﻟﮑﺎﺳﺐ ﺣﺒﯿب اﻟﻠﻪ
ﮐﺴﺒګﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﻟﻠﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﻩ ﮐﺎﺳﺐ ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﺗﻪ ﺧﻮښ ﺩﯼ؟ ځﮑﻪ ﮐﺎﺳﺐ لکه ﺧﯿﺎﻁ ،ﻧﺠﺎﺭ ، ترکان ،ﻧﺎﯾﯽ ﺍﻭ ﯾﺎ ﻫﻢ ﺑﻨﺎء(معمار)ﺩﻩ ﻫﺮﯾﻮ ﯾﯽ ﺩټﻮﻟﻨﻲ ﺩﻫﻮﺳﺎﯾﯽ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺍﻭ ﺟﻮړﻮﻧﻲ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﻣټﯽ ﺭﺍﺑډ ﻭﻫﻠﯽ ﮐﺎﺳﺒﺎﻥ ﺩﺧﭙﻠﻮ ﺧﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻮﻟﻮﺳﺮﻩ ﺩﻧﻮﺭﻭ ﺧﻠګﻮ ﺩﮊﻭﻧﺪ ﺍﺳﺎﻧﺘﯿﺎﻭﯼ ﺍﻭ ﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ ﻭﺭ ﭘﻮﺭﻩ ﮐﻮﯼ ﭘﻪ ﺭﯾښﺘﯿﺎ ﻫﻢ څﻮﻣﺮﻩ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻭﺭﻭﻍ ﻧﯿﺖ ﻟﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻓﮑﺮﻭﮐړﯽ ﭼﯽ ﺑﺰﺭګﺮ ﺳﻬﺎﺭ ﭘﻪ ﺧړﻪ ﮐﯽ ﺧﭙﻞ ﯾﻮﻡ ﯾﺎ ﺑﯿﻞ ﭘﺮﺍﻭږﻪ ﺩ ﮐﺮﻭﻧﺪی پﻪ ﻟﻮﺭ ﻭﻭﺯﯼ ﺗﺮ ﺗﯿﺎﺭﻩ ﻣﺎښﺎﻣﻪ ﺩ ﻏﻨﻤﻮ، ﺳﺎﺑﻪ ﻭ ،ﺍﻭ ﺭﻧګﺎﻧګ ﻣﯿﻮﻭ ﭘﻪ ﺭﻭﺯﻧﻪ ﺍﻭ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﻟګﯿﺎ ﻭﯼ ﺍﻥ ﺗﺮ ﺩﺭﯾﻮ څﻠﻮﺭﻭﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮﺭ ی ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺯﺣﻤﺖ ﺩﺩﯼ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺑﺎﺳﯽ ﺗﺮڅﻮ ﺩﮐښﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻭﺍﺧﻠﯽ ﺍﻭ ﺩټﻮﻟﻨﯽ ﺩ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺍړیﻦ ﺗﻮﮐﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﺍﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﯾﯽ ﺭﻓﻊ ﮐړﯽ '
ﺑﻨﺎی یا معمار ټﻮﻟﻪ ﻭﺭځ ﮐﺎﺭﮐﻮﯼ ﺗﺮ څﻮ ﺩ ﻫﯿﻮﺍﺩ ﻟﭙﺎﺭﻩ ښﻮﻧځﯽ ﺭﻭﻏﺘﻮﻥ ﮐﻮﺭﻭﻧﻪ ﺍﻭ ﻣﺴﺠﺪﻭﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړﯽ ﺩﮐاندﺍﺭ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮﯼ ﺩټﻮﻟﻨﯽ ټﻮﻝ ﻭﺭځﻨﯽ ﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ ﻭﺭﭘﻮﺭﻩ ﮐړﯽ ﺑﻞ ﺩ ﭘﺎﻡ ﻭړ ټﮑﯽ ﭘﮑﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﭼﯽ ﮐﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻟﻪ ﯾﻮﯼ ﺧﻮﺍ ﻟګﯿﺎ ﺩﻩ ﺩټﻮﻟﻨﯽ ﺿﺮﻭﺭﯾﺘﻮﻧﻪ ﭘﻮﺭﻩ ﮐﻮﯼ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺧﻮﺍ ﺗﻪ ﺩﺧﭙﻠﻮ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﮑﻮ ﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎﺳﺒﺎﻧﻮ هدردی اومرستی ته هم ژمن دی کوشش کوی دهغوی ﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭﻫﻢ ﻭﭼﻠﻮﯼ ﻣﺜﻸ‌ ﺩﮐﺎﻧﺪﺍﺭ ﭘﻪ ﻋﺎﻡ ډﻮﻝ ﺩ ټﻮﻟﻮ ﺧﻠګﻮ ﻭﺭځﻨﯽ ﺍړﺘﯿﺎﻭﯼ ﭘﻮﺭﻩ ﮐﻮﯼ ﺍﻭ ﺧﺎﺹأ ﺑﯿﺎ ﺩﺑﺰګﺮ ، ﺗﺮﮐﺎڼ، ﺧﯿﺎﻁ،ﺍﻭ ﻧﻮﺭوﮐﺎﺳﺒﺎﻧﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﯼ ﺍﻭﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯽ ﻫﻤﺪﺍ ﺩﮐﺎﻥ ﺩټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﺗﻮﮐﻮﻟﭙﺎﺭﻩ ﯾﻮ ﻣﺎﺭﮐﯿټ ﺍﻭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻩ ﮐﻮﻡ ﭼﯽ ﺩﺯﯾﺎرﮐښﻮ ﮐﺎﺳﺒﺎﻧﻮﭘه ﺰﯾﺎﺭﺟﻮړﺸﻮﯼ ﻭﯼ،ﻧﺎﯾﯽ ﻟﻪ ﺳﻬﺎﺭﻩ ﺗﺮ ﻣﺎښﺎﻣﻪ ﺩﺧﻠګﻮ ﺳﺮﻭﻧﻪ ﺟﻮړﻮﯼ ﺗﺮڅﻮ ﺩﻭﻣﺮﻩ ﻣﺰﺩ ﻭﺍﺧﻠﯽ چﯼﺑﯿګﺎﻩ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺩﮐﺎﻧﺪﺍﺭ ﻧﻪ ﺩﺿﺮﻭت ټﻮﻝ ﺷﯿﺎﻥ ﺭﺍﻧﯿﺴﯽ ﺍﻭ ﯾﺎ ﺍﺧﺘﺮﻭﻥو ﺗﻪ ﺩځﺎﻥ ﺍﻭﺑﭽﯿﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ټﻮﮐﺮ ﺭﺍﻧﯿﺴﯽ ﺍﻭ ﺑﯿﺎ ﯾﯽ ﭘﻪ ﺧﯿﺎﻁ ﻭګﻨډﯽ ﺍﻭ ﺧﯿﺎﻁ ﻫﻢ ﻫڅﻪ ﮐﻮﯼ ﺗﺮڅﻮ ﺩﺧﭙﻠﯽ ګټﻠﯿﻮ ﭘﯿﺴﻮ څﺨﻪ ﯾﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﯽ ﭘﻪ ﺩﮐﺎﻧﺪﺍﺭ ﺍﻭ ﮊﺭﻧﺪﻩ ګړﯽ ﻭﭘﻠﻮﺭﯼ ﺍﻭ ﭘﻪ ﺑﺪﻝ ﮐﯽ ﯾﯽ ﺧﭙﻞ ﺩﺍړﺘﯿﺎ ﻭړ ﺷﯿﺎﻥ ﺭﺍﻧﯿﺴﯽ ﺩﺍ ﺩﺍﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼ‌ﻟﻪ ﯾﻮ ﻟﻮﯼ ﺣﮑﻤﺖ دی [c
ﭼﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎﻥ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭼﻠﻮﯼ ﯾﻮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﮊﻭﻧﺪ ټﻮﻟﯽ ﺍړﺘﯿﺎﻭﯼ ﻧﺸﯽ ﺭﻓﻊ ﺍﻭﺩﻓﻊ ﮐﻮﻻ‌ﯼ ﺍﻭﻧﻪ ﻟﻪ ﯾﻮﻩ ﻻ‌ﺳﻪ ټﮏ ﺧﯿﺰﯼ ﺩﻧړۍټﻮﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻪ ﻫﻢ ﺩﻱ ﻓﺎﺭﻣﻮﻟﻪ ﻭﻻ‌ړ ﺩﻩ ﯾﻮ ﯾﯽ ﻭﮐﺮﯼ ﺑﻞ ﯾﯽ ﻭﭘﯿﺮﯼ ﺍﻭ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯽ ﺗﻪ ﯾﯽ ﻭﺭﺳﻮﯼ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﻪ ﯾﯽ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼ‌ﺗﻮ ﺍﻭ ﮐﺎﺭ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ګټﯽ ﺍﺧﯿﺴﺘﻨﯽ ﺗﻪ ﺗﯿﺎﺭ ﮐړﯽ ﺍﻭﺑﯿﺎ ﻭﺭﻭﺳﺘﻪ ﺑﯿرتﻪ ﻻ‌ﺱ ﭘﺮﻻ‌ﺱ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺰګﺮ ﺗﻪ ﺭﺳﯿږﯽ ﭼﯽ ﻟﻪ ﺩﯼ ﻻ‌ﺭﯼ ﺑﯿﻼ‌ﺑﯿﻞ ﻗﺴﻢ ﮐﺎﺳﺒﺎﻥ ﭘﺮ ﮐﺎﺭ ﮐﯿږﯽ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺩﺧﭙﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻟﻪ ﻻ‌ﺭﯼ ﺧﭙﻞ ټﻮﻝ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﯾﻮ ﻩ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭼﻠﻮﯼ ﺍﻭ یوﮐﺎﺳﺐ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺩﺭﺯﻕ ﻭﺳﯿﻠﻪ ګﺮﺯﻭﯼ
که کاسب په یو تولنه کی نه وی بالکل دژوند چاری په
په ټپه دریږ ی
او نن چی نړی دغه پرمختللی او عصری پړ او ته ننوتلی ده او دژوند په هره برخه کی په سلو کی سل اسانتیاوی را منځ ته شوی داهم د خدای د دوستانو کاسبانو برکت ده
کاسب د خدای دوست او پرټولو خلگو حقدار ده

olor=da


حمید هڅــاند
09.01.2013

السلام علیکم ورحمة الله

فطرت صیب! الله پاک مو بریالی لره. ښکلې لیکنه مو راسره شریکه کړې ده.
لومړی تاسو ته فورم ته په راتګ هرکلی کوم...هیله ده ملګرتیا مو همېشنۍ وي.

درنښت


حلیم یار فطرت
11.01.2013

محترم ورور حمید هڅاند ﺹیب کورمو ودان چی مونږ ته مو داد راکړی باوروکړی چی ستاسو مینه او لوریینه مو قلم ته ځواک وربښی خدای ج دی وکړی چی ستاسو پر هیلو پوره وخیژو
په درنښت


حمید هڅــاند
11.01.2013

فطرت صیب! یو وخت موږ دلته په ټول افغان بحثوفورمو کې زیات ګډونوال ؤ، نو د هر نوي قلموال راتګ ته به مو ښه تود هرکلی کاؤ. خو نن-سبا، زه کله-ناکله د نورو استازیتوب وکړم او نوي راغلي ملګري ته هرکلی کوم.
په هر صورت...په دې هیله چې خپله قلمي مبارزه جاري وساتئ...ستاسو لیکنې او شعرونه رغنده دي..الله جل جلاله مو بریالی لره.

درنښت
ملګری دي/ حمید هڅاند


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more