د موضوعګانو سرپاڼه

طب او نباتي روغتیاپالنه

انداختن مواد زايد طبى در زباله دانى ها سبب انتقال امراض ميشود

اکرم
16.04.2012

انداختن مواد زايد طبى در زباله دانى ها سبب انتقال امراض ميشود

پژواک، ۱۶/۰۴/۲۰۱۲

در حالى اکثر شفاخانه هاى دولتى و تمام شفاخانه هاى خصوصى شهر کابل، مواد زايد طبى را در زباله دانى هاى شاروالى مى اندازند که به باور متخصصين امور صحى اين کار سبب انتقال امراض شده مى تواند.

زباله های شفاخانه ها
نثار احمد حبيبى رييس تنظيف شاروالى کابل به آژانس خبرى پژواک گفت که به استثناى شفاخانه هاى سردار محمد داوود خان، ايمرجنسى و ملالى زيژنتون شهرکابل، تمام شفاخانه هاى دولتى وخصوصى مواد زايد طبى و منتن را يکجا با زباله هاى غذايى خود در زباله دانى هاى شاروالى که در مقابل شفاخانه ها موجود است ، تخليه مى کنند.

وى افزود: "مه به اين باور استم که اکثر امراض سارى در کابل، ناشى از همين مواد زايد و عفونى است که شفاخانه ها به شکل غيرستندرد و غيرمسلکى در زباله دانى هاى شاروالى روى سرک ها مى اندازند."

موصوف مى گويد که شاروالى مسووليت انتقال زباله هاى شفاخانه ها را ندارد و بايد در هر شفاخانه ماشين حريق براى همچو زباله ها (انسناتور) موجود باشد و مواد قابل انتقال خود را نيز در ساحه دور از شهر انتقال دهند.

حبيبى خاطرنشان کرد که چند سال قبل، شاروالى کابل از وزارت صحت عامه خواست تا در ساحه گزک ولسوالى خاکجبار کابل يک و يا دو پايه ماشين بزرگ انسناتور را نصب و مواد زايد طبى را در آن جا حريق کنند، اما تا کنون در اين مورد اقدام نکرده است.

اما به گفتۀ وى، چون شفاخانه ها اين کار را نمى کنند و مواد زايد طبى را در زباله دانى ها مى اندازند، شاروالى ناگزير مواد زايد دوايى و غذايى هر شفاخانه را همه روزه جمع آورى و به ساحۀ گزک انتقال مى دهد.

نثار احمد مالک مارکيت مواد تعميراتى نثار احمد در منطقه گزک به آژانس خبرى پژواک گفت: "شاروالى کثافات را در منطقه ما مثل يک کوه کوت کرده که مردم در بهار از بوى بد، مگس و پشه آن بسيار به عذاب مى باشند." به اساس معلومات منبع، هفت قريه در فاصله هاى بين ٣ تا ٧ کيلومتر با انبار يادشدۀ کثافات موقعيت دارد.

همچنان موصوف مى گويد که شمار زيادى از اطفال در اين انبار کثافات مصروف پاليدن اشياى مختلف چون چوب و کاغذ براى سوخت وغيره ميباشند.

اين در حالى است که به گفته متخصصين امور صحى، وجود مواد زايد طبى چون ، سرنج و سوزن پيچکارى منتن وغيره در زباله دانى ها و نزديک محلات مسکونى محيط را آلوده مى کند و سبب انتقال امراض انتانى به انسانها مى گردد.

داکتر محمد نوروزالدين آمرارشد پروگرام صحى موسسۀ بين المللى حمايت از اطفال (Save the Children) مى گويد: "متاسفانه که در اکثريت شفاخانه هاى شهرکابل، سيستم درست هدر فضله جات دوايى وجود ندارد و اين مواد باعث سرايت امراض خطرناک سارى چون انواع زردى ها، ايدز، سل، انتانات جلدى وغيره شده مى توانند."

وى به اطفال نيازمندى که همه روزه در زباله هاى شهر مصروف پاليدن قوطى هاى پپسى وغيره مى باشند، اشاره نموده گفت که سوزن و پيچکارى آلوده به خون مکروبى وقتى با دست طفل تماس پيدا کند، احتمال بسيار زياد وجود دارد که او را به بيمارى مصاب نمايد.

همچنان به گفته موصوف، باد نيز مکروب هاى موجود در زباله هاى دوايى را انتقال مى کند وکسانى که آنرا تنفس مى کنند، به بيمارى هاى سارى مصاب مى شوند. به گفتۀ وى، وزارت صحت عامه بايد در اين مورد به همکارى کشور هاى کمک دهنده اقدام نمايد و دو پايه ماشين که ظرفيت زیاد حريق مواد زايد طبى را داشته باشد، خريدارى و در ساحه دور از شهر نصب نمايد.

همچنان داکتر فيض الله کاکړمشاور بخش صحى رييس جمهور نيز با نظريات داکتر نورزاد موافق بوده، مى گويد: "متاسفانه که سيستم معيارى، براى از بين بردن کثافات منتن در شفاخانه هاى شهر کابل وجود ندارد وبايد وزارت صحت عامه در اين قسمت توجه نمايد."

موصوف نيز به اين باور است که بايد در ساحه دور از شهر دوپايه ماشين انسناتور نصب گردد تا زباله هاى دوايى شفاخانه ها در همانجا حريق گردد. داکتر کبير اميرى رييس شفاخانه هاى شهر کابل دروزارت صحت عامه مى گويد که در سطح شهرکابل، از جمله ١٨ شفاخانه دولتى تنها در شفاخانه هاى عاجل ابن سينا، استقلال و ملالى زيژنتون ماشين هاى معيارى انسناتور وجود دارد.

وى گفت که در شفاخانه انتانى شهر کابل، يک داش براى حريق زباله هاى دوايى اعمار گرديده و از آن استفاده مى شود. اما در شفاخانه هاى وزيرمحمد اکبرخان و رابعه بلخى ماشين هاى انسناتور قديمى وجود دارد که نسبت توليد دود از آن استفاده نمى شود. اما منبع خاطر نشان کرد که در مورد نصب ماشين هاى انسناتور در شفاخانه هايى سردار محمد داوود خان ، ايمرجنسى و ساير شفاخانه هايى که مربوط وزارت صحت عامه نمى شود، معلومات ندارد.

شفاخانه سردار محمد داوود خان، مربوط وزارت دفاع ملى و شفاخانه ايمرجنسى کابل يک شفاخانه غيردولتى است که از سوى مردم کشور ايتاليا تمويل مى شود. رييس شفاخانه هاى شهر کابل گفت که آن وزارت براى تمام شفاخانه ها هدايت داده است تا زباله هاى منتن را جدا از زباله هاى ديگر در پاکت هاى پلاستيکى انداخته و جهت انتقال درزباله دانى هاى شاروالى بيندازند.

اميرى در مورد نصب انسناتور در گزگ گفت که وزارت صحت عامه، امکانات کافى ندارد که در ساحه دور ازشهر ماشين هاى بزرگ با ظرفيت بلند را نصب کند. موصوف نه گفت که نصب اين دو ماشين به چه مقدار پول نياز دارد. اما به گفته وى ، وزارت صحت عامه پلان دارد که براى سه شفاخانه ديگر شهر کابل در سال روان و براى متباقى شفاخانه هاى دولتى در سال هاى بعد ماشين هاى کوچک انسناتور خريدارى نمايد.

به اساس معلومات منبع قيمت يک انسناتور کوچک حدود ٢٦ هزار دالر امريکايى مى باشد. هم چنان وى مى گويد که وزارت صحت عامه، براى شفاخانه هاى خصوصى نيز هدايت داده است تا ماشين هاى انسناتور خريدارى و توسط آن مواد زايد طبى خود را در داخل شفاخانه حريق کنند.

داکتر امين الله توخى معاون انجمن شفاخانه هاى خصوصى شهر کابل گفت که درحال حاضر در هيچ يک از شفاخانه هاى خصوصى به دليل اين که ٩٥ درصد آنها در تعميرات کرايى فعاليت دارند، ماشين انسناتور وجود ندارد. به گفتۀ وى، هر شفاخانه مواد زايد طبى خود را جدا از ساير مواد در پاکت هاى جداگانه بسته بندى و در زباله دانى هاى شاروالى مى اندازند.

وى گفت: "ماچندين بار به شاروالى کابل مراجعه کرديم که در نزديک شهر يک قطعه زمين را براى نصب انسناتور دراختيار ما بگذارد، اما متاسفانه که شاروالى همکارى نکرده اند." به گفتۀ موصوف منطقه گزک در ولسوالى خاکجبار ساحه دوراست و شفاخانه هاى خصوصى نمى توانند در آنجا ماشين يادشده را نصب کند.

توخى مى گويد: "براى ما مشکل است که در ساحه دور از کابل ماشين هاى قيمتى را نصب کنيم وچند نگهبان را هم موظف کنيم و براى انتقال کثافات نيز مصرف دارد، بعضى ازشفاخانه ها توانايى پرداخت آنرا ندارند."


khoshalkhan
16.04.2012

هغوی چې داکار وکړي او هم په کوڅو کې کنارابونه جوړکړي ،بياخو يې جيبونه
خالي کيږي يانې دغلا پيسې کميږي !


اکرم
17.04.2012

خوشحال خان لیکي:
[quote:5bd7b89790]هغوی چې داکار وکړي او هم په کوڅو کې کنارابونه جوړکړي ،بياخو يې جيبونه
خالي کيږي يانې دغلا پيسې کميږي ![/quote:5bd7b89790]
په خوله اوقلم دې برکت شه!!!
هغوی چې د کثافاتو پیسې په جیبونو کې اچوي په دوه دلایلو داکار کوي ، یو داچې عقل او وجدان یې مړ دی ، اوبل دا چې له موقعې نه په ګټې دا انګیري چې :
که غربیان ولاړل او طالبان او پاکستانی راغلل نو غ ول شوي دي !!!
نو ځکه هر غول چې په لاس ورزي په جیب او خ ول ه یې منډي !!!
خو احمقانو دا له یاده ویستلي چې دا هیواد او وګړي به یې ددې خاورې وګړي ،او دا خاوره به تر هغې وي چې د الله دا نړۍ وي . او دا خاینان به هم د همدې خاوری خاینان تر هغې وي.


ډاکتر څپاند
18.04.2012

[quote:089924e22a]زباله های شفاخانه ها

نثار احمد حبيبى رييس تنظيف شاروالى کابل به آژانس خبرى پژواک گفت ....

وى افزود: "مه به اين باور استم که [color=red:089924e22a]اکثر امراض سارى در کابل،[/color:089924e22a] ناشى از همين مواد زايد و عفونى است که شفاخانه ها به شکل غيرستندرد و غيرمسلکى در زباله دانى هاى شاروالى روى سرک ها مى اندازند." [/quote:089924e22a]

نخير جناب ريس صيب،
پدې کې شک نشته چه دروغتونونو کثيفه مواد،دساري امراضو په رامنځ ته کيدو کې نقش لري،مګر ستاسو دڅرګندونې خلاف،داکثره ساري ناروغيو عامل شفخانو کثافات نه بلکه دانسانانو خپل مدفوعات دي چې دناپاکه خوړو ،اوب،مچانو
او نوروحشراتو په وسيله دوران کوي٠خو دکابل ښاروالې ورته هيڅ ډول 
عملي پلان اوپروګرام نلري٠

موصوف مى گويد که [color=white:089924e22a]شاروالى مسووليت انتقال زباله هاى شفاخانه ها را[/color:089924e22a] ندارد و بايد در هر شفاخانه ماشين حريق براى همچو زباله ها (انسناتور) موجود باشد و مواد قابل انتقال خود را نيز در ساحه دور از شهر انتقال دهند.

[color=blue:089924e22a]ترهغې چې دروغتيا وزارت راويښيږي او په وزارت کې کار اهل کار ته سپارل کيږي،ښاروال بايد دخپلو امکاناتو نه استفاده وکړي او هرروغتون له
دهغو د منتنو يا ميکربي کثافاتو لپاره مخصوص او جدا ظرف تخصيص کړي٠ [/color:089924e22a]

[quote:089924e22a]داکتر امين الله توخى معاون انجمن شفاخانه هاى خصوصى شهر کابل گفت که درحال حاضر در هيچ يک از شفاخانه هاى خصوصى به دليل اين که ٩٥ درصد آنها در تعميرات کرايى فعاليت دارند، ماشين انسناتور وجود ندارد. به گفتۀ وى، هر شفاخانه مواد زايد طبى خود را جدا از ساير مواد در پاکت هاى جداگانه بسته بندى و در زباله دانى هاى شاروالى مى اندازند.

وى گفت: "ماچندين بار به شاروالى کابل مراجعه کرديم که در نزديک شهر يک قطعه زمين را براى نصب انسناتور دراختيار ما بگذارد، اما متاسفانه که شاروالى همکارى نکرده اند." به گفتۀ موصوف منطقه گزک در ولسوالى خاکجبار ساحه دوراست و شفاخانه هاى خصوصى نمى توانند در آنجا ماشين يادشده را نصب کند.

توخى مى گويد: "براى ما مشکل است که در ساحه دور از کابل ماشين هاى قيمتى را نصب کنيم وچند نگهبان را هم موظف کنيم و براى انتقال کثافات نيز مصرف دارد، بعضى ازشفاخانه ها توانايى پرداخت آنرا ندارند."[/quote:089924e22a]

دخندا وړ :D

تاسو تا چا په شخصي کورونو کې دروغتون دپرانستلو اجازه درکړې؟؟
نن بايد هغه شخص يا اشخاص را پيدا او محاکمې ته را کش کړی شي٠

وې چې فيل ساتې نو فيل خانه به ورته جوړوې٠

تاسې چې دشخصي ګټو لپاره روغتونونه جوړول،داعقل او فکر در سره نه وو
چې دا کثافات به ئي څنګه کېږي؟؟

له شميره زيات شخصي روغتونون،دوي بايد له ښار نه بهر،دنړېوال ستنډرد
پر بنياد دروغتونونو دکثافاتو دله منځه وړلو ځای جوړ کړي٠
امنيت؟مګر دافغانستان امنيت نن خراب شوې؟
تاسو چې خپل خيټي غټې کړي او دخلکو دپيسو دراټولولو لپاره مو کلينيکونه
او روغتونونه جوړ کړي،اوس بايد يوټولی عسکر هم ورته استخدام کړئ٠

پيسي پيدا کول ډير اسانه شوي؟

دډاکتر امين الله توخي دتوجه وړ:http://www.wwfpak.org/factsheets_hwf.php


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more