د موضوعګانو سرپاڼه

فلسفه او ارواپوهنه

ددوو غبرګونو ماشومانو خبری دمور په ګیډه کی

Naeem sadat
03.01.2012

ددوو غبرګونو ماشومانو خبری دمور په ګیډه کی

اولنی با عقیدی او دوهم بی عقیدی

اولنی: ته بعد له پیداکیدونه په ژوند عقیده لری

دوهم:نه بابازه په دی مستخرفاتو عقیده نلرم

زه په دی چی همدا اوس ژوندی یم عقیده لرم

اوبعد له پیداکیدو هیڅوک هم بیرته ندی راغلی ټول ځی او بیرته نه راځی
که له پیداکیدو وروسته ژوند شته نو ته راته ووایه چی دا څنګه

ژوند دی

دوهم:زه پدی باورلرم چی بعد له پیداکیدو ژوند شته

اوموږبه په خپله خوله ډوډی خورو او دا اوسنی

ژوند موږ اماده کوی د اصلی ژوند لپاره

دوهم؛نه بابا زه په همدی اوس عقیده لرم چی له

دی نو څخه ماته ډوډی راځی اوکه بعد له پیداکیدو

ژوند وی او زموږ خوله له دی نو نه جلا وی بیا به څنګه
ژوندی پاتی کیږو او څوک به ډوډی راکوی کله چی د چا خوله له دی نوڅخه جلا شی هغه ژوندی نشی پاتی کیدای

دوهم :زه هم دومره نه پوهیږم خو دومره پوهیږم

چی موږ مور لرو او هغه ډیره مهربانه ده اوهغه به

موږ ته ډوډی راکوی او موږ به له خپلی خولی ډوډی خورو او زموږ مور به موږته هرڅه برابروی

دوهم :وهو لیونیه ته په مور عقیده لری مور له کومه شوه

مور مور نشته دا چټیات دی که مور شته نو ماته یی

راوښیه چیرته دا ستا مور

دوهم :مور په هر ځای کی ده خو موږ اوس هغه

نشو لیدای موږ هغه ضرور بعد له پیدا کیدو لیدای شو

او اوس صرف هغه احساسولی شو

دوهم :زه بابا دا خبری کوم بل چاته وکړه دا یوشتم قرن

وګوره اوداستا پسمانده خبری مور له کومه کیږی زه چی یو څه پخپلو سترګو ونه وینمه نه یی منم

زه په زغرده ناری وهم چی مور نشته ځکه چی زه هغه نه وینم که چیری مور موجوده وای نوما به لیدلی وه

ت


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more