د موضوعګانو سرپاڼه

سياست او روانې چارې

ضررهای انحراف سیاسی:


Mazharee
19.11.2018

۱ - انحراف سیاسی سبب دروغگویی وکتمان هویت اصلی فطرت انسانی میشود انسان را از خیر محروم میکند وبسوی شرارت وذلت سوق میدهد.
۲ - انحراف سیاسی دوست را دشمن و دشمن را بادار میکند استقلال سیاسی را می رباید وانسان را در محدودیت بردگی اسیر میسازد.
۳ - انحراف سیاسی عقلانیت را ویران میکند ونفس حیوانی را برقلب إنسان حاکم میسازد.
۴ - انحراف سیاسی طبیعت انسانی را وحشی میکند و دربین انسانها نظام درنده گان وحیوانات بی بندوبار را بوجود می آورد.
۵ - انحراف سیاسی وقار وترحم را از حکام برمیدارد وآنها را متصف به عادات شیطانی وصفات فرعونی میکند.
۶ – انحراف سیاسی سبب دوری از ذات قادر مطلق شده وانسان را متمایل به قدرتهای ناقص میکند.
۷ - انحراف سیاسی عموما هر انسان را منفی گرا میسازد که در نتیجه بر مثبت باور ندارد وحقائق را نمی بیند.ي


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more