د موضوعګانو سرپاڼه

ناندرۍ او ناندریزه موضوعګانې

عملیات تصفوی یا نسل کشی پشتون ها ؟

lawangin
25.08.2014

عملیات تصفوی یا نسل کشی پشتون ها ؟

[img:e8207d409d]http://www.tolonews.com/TOLOnews_photo/afghanistan/kunduz-man-hung-woman-06-nov-2012.jpg[/img:e8207d409d]

ليکوال :محمدرفیع یادګاری
ګفته میشود که عملیات تصفوی که در ولسوالی چهار دره ولایت کندز
راه اندازی شده است در اصل عملیات تصفوی ضد طالبان نه بلکه
برای نسل کشی پشتون ها راه اندازی شده است و هدف تیر اندازی
نیرو های آمنیتی و همچنان ملیشه های شورای نظار تحت نام پولیس
محلی مردم محل بوده اند نه طالبان ، طبق معلوماتی که از ولسوالی
چهار دره از چینل های مختلف به دست آمده نشان میدهد که جنګ
های شروع شده به خاطر از بین بردن طالبان نه بلکه برای دور
راندن پشتون ها و قبضه کردن بالای زمین ها و جایداد های شان و
به حاشیه راندن این مردمان برای همیش از این ولسوالی است ،
شاهدان عینی میګویند که جنګی را که حکومت افغانستان و به
خصوص وزارت دفاع ملی عملیات تصفوی مینامند برخاسته از ظلم

و وحشت پولیس محلی در این ولسوالی و قیام مردمی علیه این پدیده
راه اندازی شده است، مردم محل میګویند که قوماندان های پولیس
محلی در چهار دره افراد وابسته به شورای نظار هستند که به اوج
رسیدن ظلم و وحشت شان مردم را وادار ساخت تا علیه شان
اسلحه بردارند وخودراازشرشان نجات دهند، مردم محل میګویند
جای بسا تاسف است که حکومت به جای تحقیق بیشتر در این مورد
با پولیس محلی همصدا شده و این جنګ که ریشه های سیاسی و
قومی دارد عملیات تصفوی علیه طالبان مینامد،اګر حقیقت همین
باشد که مردم محل میګویند پس باید منتظر این چنین جنګ های
سیاسی و قومی در دیګر ولایات شمال که حد اقل یک دو ولسوالی
پشتون نشین دارد نیز باشیم ،چون قوماندان های محلی وابسته به
شورای نظار به شکل زنجیره وی به این جنګ در ولایات دیګر نیز
ادامه خواهند داد و سبب آزار و اذیت مردم خواهند شد و از
امکانات دولتی استفاده نموده خود را بر حق و مردم عوام را به نام
طالب محکوم خواهند نمود و با استفاده از امکانات دولتی این
مردمان را سرکوب خواهند کردد ،جناب ریس جمهور ،جامعه های
بین المللی ،جامعه مدنی و ارګان های ذیربط باید این مسله را جدی
پی ګیری نمایند و نګذارند آنچه مردم حدس میزنند که جنګ های قومی
و سمتی یک بار دیګر دامن کشور را خواهد ګرفت به حقیقت مبدل
شود،
این بازی خطرناکی هست و هر آنکس در پُف کردنش دست داشته
باشد دامنګیر خودش نیز خواهد شد ، در چنین زمانی که داد از
حکومت وحدت ملی زده میشود این چنین ګیم ها خطرناک ثابت شده
میتواند و کشور را یک بار دیګر به سال های دهه هفتاد به عقب
رانده میتواند ،
چیزی را که تلویزیون طلوع به نشر میسپارد در اصل ذهنیت سازی
است تا مردم عوام را فریب دهند که جنګ علیه طالبان است نه علیه
مردم ولسوالی چهار دره.


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more