د موضوعګانو سرپاڼه

د میرمنو ، ماشومان او تنکي ځوانانو نړۍ

ګلاليوماشو ، سلامونه

جاويدشينوارى
30.08.2005

څڼګه ياست ؟ ان شاله چې روغ، جوړ به يا ست خدای مو نا روغ مه کړه
خپه کيږئ خو به نه ، څو ښې خبرې در ته ليکم هو رختيا خپه کيږئ خو به
ځکه نه ، چې تاسې هم ښه ماشو مان ياست ، ښې خبرې هم ښې در با ندې
لګيږې .
لکه څنګه چې تاسې دخپل مور ،پلار، وروڼو، خويندو او نوره دوستانو
درناوې کوئ ، همداسې د خپلو ټولګيوالو ، ګاونډيانو ، د تره، ترور او د
ما ما و زامنو هم در ناوی وکړئ .
دا مې څنګه در ياد کړل ، چې تا سو به ډير ليدلي وي ، چې د يوه ماشوم نوم
شريف وي ، شوخ ماشومان ور ته وايي : چت پزيه ، مثلاًَ شين
ستر ګيه ، پلانيه ،پلانيه ... وايي .
يا نور بد ،بد نومونه پر نو رو ماشو ما نو ږدي ، په دې نه يوازې ستا سو
څخه ګلالي ماشو مان خپه کيږې ،بلکې مشران هم دا خبر ې ستا سو له
خولې واوري ، نو وايي به چې څومره بې تربيې ماشومان دي .ستاسو له
همزولي که در څخه خپه شی ،لوبې به هم در سره نه کوي . ددې پر ځای شريف د
هغه په خپل نوم ياد کړئ شريف جان ور ته وواياست .
په دې تو ګه ګلاکي ما شومان هم در څخه خوشحاله وي ، خدای (ج)
به هم در څخه راضي وي .


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more