ډيټا بيس   Database

Database  ته معلوماتي بانک هم وايي. په اصل کې د هغو ريکارډونويا معلوماتو ټولګه (مجموعه) ده چې په منظمه توګه په کمپيوټر کې زيرمه او ساتل شوي وي، دا ريکارډ شوي  معلومات د هر شي په باره کې کيدای شي.د بيلګې  په توګه:

_ په ښونځي کې  د شاګردانو نومونه، ادرسونه اونور ځانګړنې.
_  په پوهنتون  کې د محصلينو نومونه ، ادرسونه اودهغوي په اړه  نور معلومات .

_ په يوه لويه اداره يا وزارت کې د کارکونکو  نومونه او ادرسونه
_  په يوه ه ولايت کې د ټولو شته موټرو د نمبر پليټ دسريال نمبرونه .
_  ديوه  هيواد ټولو اتباعود تابعت د تذکرو په اړه  ضروري معلومات .

دې  ډول منظمو معلوماتو ته  چې په کمپيوټر کې  را ټول او زيرمه کړای شوی وي  د ډيټا بيس Database لفظ کارول کيږي.

د ډيټابيس اصطلاح د لومړي ځل له پاره په ١٩٦٣ م کال د جون په مياشت کې وکارول شوه . دا هغه وخت و چې د  (System Development Corporation )په نامه يو شرکت د( محاسباتو د پراختيا او مديريت له پاره  مرکزي ډيټابيس ) په نامه ديوې طرحې د جوړولو تابيا په غاړه واخيستله  .

د ډيټا بيس اصطلاح د ٧٠ لسيزې په لومړيو کې په اروپا او د همدې لسيزې  په پای کې  د امريکې په معتبرو خبري رسنيو کې هم   وکارول شوه .

د شخصي  کمپيوتورونو د ډيتا بيس په پروګرامونو کې معلومات د  جدولونو په بڼه تنظميږي  چې هر قطار ته يې ريکارډ(record ) او هر کالم  ته يې
( Field ) وايي .هر ريکارډ  ، د همغه کالم  ځانګړي معلومات ساتي .

نن ورځ په کمپيوټر کې د Database  دجوړولو لپاره زيات او بيلابيل پروګرامونه کارول کيږي چې د يو څو نومونه يې دادی

  • Microsoft Access
  • Oracle Database
  • File Maker
  • Helix Database
  • Information Management System
  • VistaDB
  • Microsoft SQL Server
  • OpenOffice.org Base