چاپګر ( Printer )  

                                                               

 چاپګر،  د کاغذ پر مخ د معلوماتو ( Data) د چاپولو دنده په غاړه لري .يا په بل عبارت هغه ماشين ته  چاپګر يا پرنټر  وايي   چې معلومات (  Data )  د نرم حالت(  soft) څخه  سخت حالت ( Hard) ته اړوي .
د کاغذ پرمخ چاپ شوې پاڼې ته Hard Copy  او او د کمپيوټر د سکرين پرمخ ښودونکې کاپي ته  Soft Copy  وايي .
چاپګر  دکمپيوټر د  CPU سره عموما د موازي پورټ ( Parallel Port) لکه  LPT   ( Line Printer) ، USB او يا هم Fire were پورټ له لارې تړل کيږي .
 ځنې چاپګر يوازې  توري ، شميرې او نښې چاپولی شي خو ځنې بيا ددې تر څنګ ګرافيک يعنې د تصويرونو د چاپ وړتيا هم لري .
چاپګر د کار ي چلند له مخې په دوه ډوله دي :
١_ ضريه اي چاپګر (  Impact Printer ) :
دا ډول چاپګر د چاپ په وخت کې په فزيکي بڼه د کاغذ سره تماس نيسي او د داسې يوې فيتې
 ( Ribbon)  نه ګټه اخلي  چې د ټايپ  فيتې ته ورته  ده . ددې چاپګرو غوره بيلګه  دDot Matrix Printer  په نامه ياديږي . د کار سرعت  يې کم وي يو توری يا يوه ليکه په يوه ثانيه کې چاپوي .د فيتې د ډول له پلوه رنګه او يا هم غير رنګه  چاپونې تر سره کولی شي .په ماتريس چاپونه کې  يو توری د څو نقطو د يوځای کيدو څخه منځ ته راځي .
٢_ غير ضربه ای چاپګر (.Non_Impact Printer ) :
 داډول چاپګر  بې له دي چې په فزيکي بڼه  د چاپ د کاغذ سره تماس ونيسي Data  د کاغذ پر مخ چاپوي  .
ځنې يې د چاپ له پاره پر پاڼه رنګ شيندي ، ځنې نور يې بيا  له  تودوخې يا فشاره کار اخلي . ددې ډول چاپګرو د کار چتکتيا زياته   ، د کار کيفيت يې  ښه  او د چاپ په وخت کې غږ نه لري  .
 مښهور ډولونه يې دادي :
رنګ شيندونکی  چاپګر( Inkjet Printer )  ، ليزر چاپګر ( Laser Printer ) ، تصوير چاپګر
 ( Photo Printer) ، ليږديدونکي چاپګر (  Portable Printer )  ليبل او پوستي ټکټ چاپګر
( Label and Postage Printers )،  پلاټر ( Plotters ) ، حرارتي چاپګر ( ِThermal Printers ) او د لويو توکو چاپوونکي ( Large Format Printers ) او داسې نورچې دا هر يو يې  بيلابيلې ځانګړتياوې لري .