ونه موندل شوه

کیدای شي د ویبپاڼې ادرس مو سم نه وي لیکلی. لطفا پته او املا یې یو ځل بیا وګورئ.