د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ټول افغان مقالې

15.03.2007 02:00    |   جمال الدين جلال ماران سره ياران

14.03.2007 02:00    |   دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی "افغان بودن" سید جمال الدین افغان و پیشنهاد « پوهـنتون سید جمال الدین افغان »

14.03.2007 02:00    |   م . نيرم درویش دریا دلی کیست؟ مارکسیستی که مرتد شد!

13.03.2007 02:00    |   کانديداکاډميسن ظاهر افق خبری ښې کوي ،لکۍ ئې کږې کوي (دويمه برخه)

13.03.2007 02:00    |   پوهاند دوکتورمحمد حسن کاکړ روشن فکران څوک دی ؟   

13.03.2007 02:00    |   شريف بهاند نړیوال امنیت او نړیوال مسوولیت (دويمه برخه)

08.03.2007 02:00    |   ګل آغا احمدي وردګ هغه چې جنت یې تر پښو لاندې دی

06.03.2007 02:00    |   دستگير خروټی روشنفکران او بُت پالنه

03.03.2007 02:00    |   پوهاندډاکټر م . ا زيار يوه پښتو _ كره پښتويا يوه كره پښتو ليكلار ( دوهمه برخه )

02.03.2007 02:00    |   کاندیدای اکادمیسین سیستانی سیاست "بی اعتنائی بزرگ منشانه"، غلط است!

02.03.2007 02:00    |   شریف بهاند نړیوال امنیت او نړیوال مسؤلیت (( لومړۍ برخه ))

01.03.2007 02:00    |   قاهر وردک د مخابراتو د مقرراتي اصلاحاتو حقوقي اړخ

27.02.2007 02:00    |   دکتور اصغرخیل منګل په پاکستان کې اسلامي بنسټ پالنه او د افغانستان ستونزې

26.02.2007 02:00    |   پوهنمل حاجی محمد نوزادی پان عربيزم ،دبعث ګوند اوصدام حسين ( وروستۍ ۴ ـ برخه )

25.02.2007 02:00    |   کانديداکاډميسن ظاهر افق خبرېي ښې کوې ، لکۍ يې کږې کوي

23.02.2007 02:00    |   دوکتور محمد علی هوما د ډيورنډ استعماري کرښه او د هغې سياسي پايلې

21.02.2007 02:00    |   عبدالرووف ليوال سم پاشى زرياب بالاى لسان درى

17.02.2007 02:00    |   کاندیدای اکادمیسین سیستانی اشغال موسی قلعه، توطئۀ جدید پاکستان

17.02.2007 02:00    |   پوهنمل حاجی محمد نوزادی پان عربيزم ،دبعث ګوند اوصدام حسين ( ٣ - برخه )

14.02.2007 02:00    |   یوسف هېواددوست د ډیورند د تپل شوې کرښې د منسوخولو لارې

12.02.2007 02:00    |   ګل آغا احمدي وردګ د بري راز

12.02.2007 02:00    |   دکتور محمد علي هوما د سلطانعلي کشتمند زړې ببولالې (لومړۍ برخه )

11.02.2007 02:00    |   پوهاند ډاکټر مجاور احمد زيار زړې ببولالې : اوستا که اوسېدا...؟

08.02.2007 02:00    |   کاندیدای اکادميسن سیستانی طرح صلح پارلمان افغانستان

06.02.2007 02:00    |   دستګير خروټی لويې دندې او واړه وګړي