شاته

د دوحې تړون څلور کلن شو؛ څه یې عملي شوي او څه مات شوي دي؟ - سپینې خبرې