شاته

د ژمي واورو کې د افغان ټولنې یو شمېر لوبې او دودونه

هیله مند یو چې د ژمي په دغې سړې هوا کې به مو ځانونه ګرم ساتلي وي او د واورې ځینې دودونه به مو پر ځای کړي او په واوره کې کېدونکې لوبې به مو هم ترسره کړې وي.

د ژمي موسم په راتګ او د واروې په پېلېدا سره په افغاني ټولنه کې یو شمېر لوبې او دودونه ترسره کېږي چې یوازې او یوازې د واورې پورې اړیکه پېدا کوي.

موږ نننۍ ژوند په شېبو کې خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده.

دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به یې درته وړاندې کړي.