شاته

د آمو سیند په نفتي حوزه کې د طالبانو لخوا کیندنو او تړونونو ته کتنه – د اتصال د چهارشبنې خپرونه