شاته

د یوه نايي "سلمان" د یوې ورځې یاداشتونه!

اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارېږي:
د کنځلو او عاشقۍ لپاره!


د ګوړې اچار په دې خپرونه کې به مو لومړی د یوه سر مشاور له مشورو څخه خبر کړو، تر څو پوه شئ چې مشاورین، صایبانو ته څه ډول مشورې ورکوي؟

بیا (بدلې ملغلرې) در اوروو، لکه:
وای له لوړو زده کړو کولو وروسته به دوه کاره کوئ:
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسې او یا به هم بې کاره ګرځې!
او په پای کې د یوه نايي (سلمان) د یوې ورځې یاداشتونه در اوروو.

جوړوونکی: ننګیارنااشنا