شاته

طالبانو په کندهار کې د یوې ودانۍ دننه د کوکنارو کروندې له منځه وړي