شاته

د کندهار په زرګونو اوسېدونکو ته د اجباري کډې کېدو خبرداری ورکړل شوی

تبصرې کتل