شاته

شریفه زرمتي:طالبانو له درو ورځو راهیسي نه دي راسره لیدلي

تبصرې کتل