شاته

۲۵ کاله د حقیقت په لټه: هغه مېرمن چې د خپل زوی وژونکي نه بخښي

تبصرې کتل