شاته

عامې روغتيا وزارت ته د حکيم الکوزي د همکارانو ګواښ

تبصرې کتل