ساینس پوهانو د لومړي ځل لپاره هم شکله بیزوگانې تولید کړې. دوی ددې کار لپاره له هماغه لارې کار واخیست چې دوه لسیزې دمخه یې هم شکله پسان تولید کړي وو. #voasocial