د زغرو او کونځلو تیل ایستل په کندوز کې له زغرو او کونځلو څخه د اوجاز په ذریعه د غوړیو ایستلو پخوانۍ طریقې اوس هم رواج دي. ویدیو: گل رحیم نیازمن – د امریکا غږ